ارﺗﻴﻨﮓ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻓﺮاد و ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
در زﻳﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ ارت دﻛﻞ ﻫﺎ، ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ:
۱- ﻛﻠﻴﻪ اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺎ ﻣﻔﺘﻮل ﺑﺮﻧﺞ ﻳﺎ نقره ﺟﻮﺷﻜﺎری ﮔﺮدد. ﺳﻄﺢ ﺟﻮش ﺑﺎﻳﺪ ۶ سانتی متر ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻬﺖ اﺗﺼﺎﻻت و ﺟﻮﺷﻜﺎری رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد. (در ﻣﻮاردی ﻛﺪوﻟﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد)
۲- از ﻫﺮ ﭘﺎﻳﻪ دﻛﻞ ﻫﺎی ﺧﻮد اﻳﺴﺘﺎ، ﻫﻢ ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن دﻛﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﻢ مسی و ﺑﺴﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ارت و ﻫﻢ ﭘﺎی دﻛﻞ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ارت ﺟﻮﺷﻜﺎری ﮔﺮدد.
۳- ﻣﻴﻠﻪ ﺑﺮﻗﮕﻴﺮ روی دﻛﻞ در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ دﻛﻞ (ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺨﺮوط ﺣﻔﺎظتی ﺑﺎ زاوﻳﻪ ۴۵ درﺟﻪ) ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات را ﻛﺎﻣﻼ ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ، ﻗﺮارﮔﻴﺮد و ﺟﻨﺲ آن ﺗﻤﺎم ﻣﺲ ﺑﺎ آﻟﻴﺎژ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ۱۶ میلی متر و ﻃﻮل آن بستگی ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع آﻧﺘﻦﻫﺎی روی دﻛﻞ دارد.
۴- ﺳﻴﻢ ﻣﻴﻠﻪ ﺑﺮﻗﮕﻴﺮ از ﭘﺎﻳﻪای ﻛﻪ آﻧﺘﻦﻫﺎی ﻛﻤﺘﺮی ﻧﺼﺐ می ﺷﻮد و ﺑﺎ ﻛﺎﺑﻞﻫﺎی روی ﻟﺪر ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ راداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺪون ﺧﻤﺶ درﻣﺴﻴﺮ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ رﻳﻨﮓ داﺧﻞ ﻛﺎﻧﺎل و از ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮش ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺮدد.
۵- ﺷﻌﺎع ﺧﻢ ﺳﻴﻢ مسی ﺣﺪاﻗﻞ ۲۰ سانتی متر و زاوﻳﻪ ﻗﻮس ﺣﺪاﻗﻞ ۶۰ درﺟﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد. (رﻋﺎﻳﺖ زاوﻳﻪ ﺧﻤﺶﺳﻴﻢ مسی)
۶- ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان در روی دﻛﻞ، ﺟﻮﺷﻜﺎری ﺻﻮرت ﻧﮕﻴﺮد.
۷- کلیه کابل های ورودی به سالن دستگاه توسط بست گراند به بدنه دکل و ابتدای لدر افقی ( بعد از محل شدن کابل ) گراند شود.
۸- پایه ها و نقاط ابتدا و انتهای لدر افقی به سیستم زمین متصل گردد.
۹- اتصال از شبکه گراند سیستم اجرا شده به تانکر سوخت دیزل ژنراتور ، تانکر آب هوایی، اسکلت فلزی ساختمان و در و پنجره های اتاق دستگاه صورت گیرد.
۱۰- اگر سیستمی از قبل اجرا شده باشد، سیستم قدیم به جدید در عمق خاک متصل گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست